HET LIDMAATSCHAP

Om als schutter van de VZW Koninklijke Schuttersgilde Sint-Pietersbosseniers te kunnen worden aanvaard, moet elke kandidaat ter goede naam en faam bekend staan en de ouderdom van 14 jaar voor luchtkarabijn en 18 jaar voor kal. 22 bereikt hebben.

AANVAARDING VAN NIEUWE LEDEN

Op de laatste zaterdag van januari gaat de jaarlijkse vergadering door in de schietstand waar de jaarbalans wordt opgemaakt en vervolgens wordt overgegaan tot de instemming van de nieuwe leden. Zo de kandidatuur aanvaardt wordt, zal de opname door de algemene vergadering der schutters kunnen geschieden. De instemming gebeurt naar aloud gebruik. Iedere stemgerechtigde gildebroeder, die aanwezig is, ontvangt een witte en een bruine boon. Hij brengt zijn stem uit door een van beide in te leveren. Wit is voor en bruin is tegen. De stemming is geheim en tenminste twee derde der uitgebrachte stemmen moeten zich voor het lidmaatschap verklaard hebben. De nieuwe schutter zal op die dag het reglement in ontvangst nemen en naar aloude gewoonte, gehouden zijn de confraters te beschenken.

DE GILDEDEKEN

De functie van de deken der gilde is een erepost en wordt aan de Heer Burgemeester der stad aangeboden. De traditiegetrouw schenkt hij jaarlijks zijn Dekenprijs op kermismaandag en ontvangt alsdan de gildebroeders. De gildedeken zal bij het schieten voorrang hebben op de Keizer en Koning.

HET BESTUUR EN DE GILDERAAD.

Het bestuur omvat een voorzitter, ondervoorzitter, schrijver/schatbewaarder en hoofdmannen. Zij vormen de gilderaad en zij alleen beschikken over de beslissende stem. Ieder besluit wordt bij meerderheid van stemmen genomen. Bij gelijkheid van stemmen krijgt de voorzitter twee stemmen. Het erevoorzitterschap kan alleen worden waargenomen door een confrater na 30 jaar lidmaatschap en wordt door het bestuur gekozen en dit voor het leven. De voorzitter staat aan het hoofd van de sociëteit en neemt samen met de ondervoorzitter en de bestuursleden de algemene leiding in handen. Hij vertegenwoordigt de gilde buiten de gemeente, ontvangt alle klachten en aanvragen der confraters. Het ambt van voorzitter is verenigbaar met dit van Koning en of Keizer. De hoofdmannen (bestuursleden) vertegenwoordigen de leden der maatschappij in het bestuur en vormen samen met de voorzitter en ondervoorzitter de gilderaad. Een hoofdman wordt gekozen door het voltallige bestuur. Zij nemen als dusdanig alle besluiten aangaande de gilde bij meerderheid van stemmen. De schrijver/schatbewaarder wordt door of onder het bestuur of onder de leden gekozen. Hij maakt alle besluiten en beslissingen aan de confraters bekend, zorgt voor de regelmatige gang van het gildeleven en houdt het gildeboek bij. Tijdens de jaarvergadering zal hij in een speciaal kasboek het jaarverslag der inkomsten en uitgaven van de gilderaad moeten voorleggen en ter goedkeuring door de voorzitter en de ondervoorzitter laten ondertekenen.

KONINGSCHIETEN OF "HET SCHIETEN VAN ERE"

Elke confrater die op de dag van de koningschieting (laatste zaterdag van juni) aanwezig is en tenminste één jaar lid is, zal zich tot koning kunnen schieten. De kandidaten schieten na deken, keizer en koning en verder volgens hun jaren lidmaatschap, naar de vogel van ere. De huidige vogel dateert al van 1925 en is uit lood vervaardigd. De schieting gaat door tot nog slechts één kandidaat de vogel naar beneden haalt. De confrater wordt dan door alle leden tot gildekoning uitgeroepen waarbij de kerkklokken worden geluid. Na iedere koningschieting wordt de "erewijn" geschonken en gedronken. Vervolgens wordt in stoet naar de jaarmis gegaan. De dag wordt afgesloten met een gildemaal op het welzijn van de nieuwe koning. De koning zal als teken zijner waardigheid op alle feesten en plechtigheden zijn halssieraad dragen en tevens tot plicht hebben zijn confraters op kermismaandag waardig te ontvangen.

BOETER

De confrater die op de koningschieting enkel een vleugel afschiet moet de functie van boeter op zich nemen, en dit zolang hij niet door een confrater vervanger wordt. Hij zal de lijst der beboete leden, degenen die niet op de jaarmis aanwezig zijn, moeten opmaken en deze in de schietstand ophangen. De kerkboete is per reglement bepaald en volgens gradatie.

DE KEIZERSCHIETING

Ieder gewezen koning kan zich keizer schieten. De keizerschieting grijpt om de drie jaar plaats, of na het overlijden van de vorige keizer, aanstonds na "het schieten van ere".

-Ieder gewezen koning schiet zes kogels af, volgens het in voege zijnde systeem der gewestelijke schietingen. Het lot bepaalt de volgorde.

-Degene die het hoogste aantal punten heeft behaald, wordt de nieuwe keizer. Indien twee kandidaten een gelijk aantal punten geschoten hebben, zullen zij over, drie, twee, of tenslotte één kogel herschieten tot de Keizer gekend is. De titel is niet verenigbaar met dat van Koning. Als teken zijner waardigheid zal de Keizer op alle plechtigheden het bijzondere keizersieraad dragen. Hij zal tevens tot plicht hebben de confraters tijdens zijn keizerschap te beschenken en op kermismaandag zijn keizersprijs te geven.

HET MAANDELIJKSE DOELSCHIETEN

De schietingen tellende voor het kampioenschap, vangen aan in oktober en gaan door tot en met juni op beide disciplines. De schietingen zijn niet verplicht, doch voor de eer van de gilde en de leden zelf, wordt ieder met nadruk gevraagd aan deze schietingen deel te nemen. Te allen tijde zal de kaars voor het beeld van Sint-Pieter branden.

DE BEGRAFENIS

Op de begrafenis van een confrater zal ervoor gezorgd worden, dat er voldoende aantal schutters in rouwband aanwezig zijn. De gildevlag en een karabijn gaan de lijkstoet vooraf. Bij overlijden kunnen de confraters die dit wensen, gedragen worden door de gildebroeders.

INWENDIGE ORDE

In de schietstand blijft het verboden, ingevolge dronkenschap of anderzijds, de goede gang van het schieten te verstoren. Elk lid van de VZW Koninklijke Schuttersgilde Sint-Pieters Bosseniers ter plaatse, kan de confrater het recht op het schieten ontzeggen. Iedere confrater, welke hoedanigheid hij ook bezit, zal het reglement zonder enig verzet moeten volgen. Degene die er aan tekort komt, klaarblijkelijk overtreedt, of zich aan een of andere beslissing zich niet wil onderwerpen, zal door de gilde geschorst of uitgesloten worden.

Disclamer   ©2010